Actualitatea ambasadei

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

Programul de burse oferite de statul român,
prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993,
pentru anul universitar 2019 – 2020
 

- METODOLOGIE -

1. Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse: 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Educaţiei Naționale (MEN).

Criterii de calificare:

  1. cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse, nefiind eligibili în cadrul acestui program;

  2.  Solicitantul bursei nu trebuie să dețină cetățenia română, nu a solicitat sau nu a dobândit o formă de protecție în România, nu este apatrid a cărui ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, nu este membru al corpului diplomatic acreditat la București sau membru de familie al corpului diplomatic acreditat în România, nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii.

  3. Solicitantul bursei trebuie să prezinte acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate / recunoscute, să aibă rezultate bune la învățătură, respectiv o medie a anilor de studiu de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul „Bine”, după caz.

  4. Solicitantul bursei nu are, până la data de 31 decembrie a anului în care a fost nominalizat, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare..

 

Bursele se acordă pentru 3 cicluri de studiu:

a) licenţă: Programele de studii universitare de licență se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare la finalul cărora au obținut o diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi candidaţilor care solicită continuarea studiilor universitare de licență în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcţie de specializarea urmată şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă. 

b) masterat: Programele de studii universitare de master se adresează absolvenţilor de studii universitare de licență, se derulează pe o perioadă de 1, 1,5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea examenului de disertaţie.

c) doctorat: Programele de studii universitare de doctorat se adresează absolvenţilor studiilor universitare de masterat sau echivalente, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat. Admiterea la doctorat este condiționată de promovarea colocviului de admitere și de găsirea unui conducător de doctorat.

Mai multe informații sunt disponibile în ANEXA 3.

Domeniile de studiu sunt următoarele (listă orientativă): arhitectură, arte vizuale, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, științe socio-umane, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară. NU se acordă burse de studiu pentru domeniul medicină, respectiv farmacie.

Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați ANEXA 4.

Limba de studiu: În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, beneficiarii burselor acordate de statul român studiază doar în limba română.Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii române, anterior studiilor propriu-zise.

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta Certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

  1.  persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani consecutivi de studii urmate în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România;

  2. cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

  3. cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă Atestate de competență lingvistică pentru limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

 

2. Demersuri pentru depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomaticeDosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MEN, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

 

3. Calendar de înscriere

Perioada de înscriere începe la data de 14 decembrie 2018, candidatul având obligaţia de a se interesa asupra condiţiilor pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul. Data limită de depunere a dosarelor este comunicată de fiecare misiune diplomatică, dar nu mai târziu de 15 martie 2019.

 

Misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti vor transmite dosarele de candidatură la MAE- Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică (DDPCŞ), însoţite de o notă verbală, până la 15 martie 2019.

Dosarele incomplete sau cele care nu respectă domeniile de studiu și metodologia sunt considerate descalificate şi nu vor fi evaluate de comisia MAE. Dosarele candidaţilor respinşi în urma evaluării comisiilor MAE şi MEN nu se returnează.Dosarele depuse direct, la registratura MAE sau MEN nu sunt luate în considerare.

 

 

4. Documentele necesare pentru completarea dosarului

Dosarul de candidatură la concursul de burse trebuie să cuprindă următoarele documente:

4.1. Adresa oficială din partea misiunii diplomatice a ţării de origine acreditate la Bucureşti sau a misiunii diplomatice a României în ţara de origine sau de reşedinţă;

4.2. Formularul MAE (ANEXA 1) de cerere pentru o bursă de studii în România, completat integral;

4.3. Formularul MEN (ANEXA 2) de cerere de eliberare a scrisorii de acceptare la studii, completat integral;

4.4. Copii legalizate ale diplomelor de studii obţinute (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia + diplome de licență, masterat, doctorat, dacă este cazul) şi traducerea legalizată a acestora în una dintre limbile: engleză, franceză sau română, dacă este cazul;

4.5. Copii legalizate ale foilor matricole/ suplimentelor la diplomă aferente studiilor absolvite şi traducerea legalizată a acestora în una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul;

4.6. Copie legalizată a certificatului de naştere (sau a actului echivalent) şi traducere legalizată în una dintre limbile: engleză, franceză sau română;

4.7. Copie simplă după primele 3 pagini din paşaport;

4.8. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează a se înscrie la studii nu are boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu studiile solicitate;

4.9. Curriculum Vitae al solicitantului;

4.10.  Fotografii recente – 2 bucăţi, format paşaport.

Dosarele vor fi completate și cu următoarele documente (doar pentru candidații care se încadrează în categoria specifică menționată pentru fiecare document):

Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată;

Adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenții anului curent - copie și traducere legalizată în una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul;

Certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Atestatul de competență lingvistică, dacă este cazul;

Declarație notarială privind acordul parental, în cazul candidaților minori (în una dintre limbile: engleză, franceză sau română).

 

5. Procedura de analiză a dosarelor şi selectarea bursierilor

MAE analizează corectitudinea întocmirii dosarelor şi prezintă dosarele eligibile Comisiei de selecţie din cadrul MAE. Dosarele selectate de Comisia MAE vor fi transmise Comisiei MEN. 

Membrii celor două comisii evaluează dosarele de candidatură după competenţele ştiinţifice ale candidaţilor, precum şi după domeniul de studii ales.

Comisiile vor aproba, în limita numărului de locuri, lista candidaţilor acceptaţi.

6. Anunţarea rezultatelor

Rezultatele concursului de burse vor fi anunţate până la data de 17 iunie 2019fiecărei misiuni diplomatice care a transmis la MAE dosare de candidatură. Vezi Anexa 3

 

 

Programul Ambasadei României în Statul Israel, inclusiv al Secției Consulare, 25-27 decembrie 2019 și 01 - 03 ianuarie 2020

31.12.2019

Vă informăm că, în perioada 25-27 decembrie 2019 (Crăciun) și 01 - 03 ianuarie 2020 (Anul Nou), Ambasada României în Statul Israel, inclusiv Secția Consulară nu vor avea program de lucru cu publicul.

 

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE pentru anul universitar 2020 – 2021

18.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost lansat. Bursele sunt oferite cetăţenilor străini care provin din…

Post de funcționar în cadrul Ambasadei României la Tel Aviv

11.09.2019

Ambasada României în Statul Israel anunță disponibilitatea contractării unui funcționar, cu normă întreagă, angajat pe plan local. Dacă aveți cetățenie română, sunteți un bun cunoscător al limbilor română și ebraică,…
  • Numeroşi cetăţeni români au beneficiat deja de avantajele www.econsulat.ro: economie de timp (vii la sediul consulatului în ziua şi la ora programate) şi garanţia dosarului complet (datele şi documentele au fost deja verificate de consulat). Pentru cei care încă nu l-au folosit, sunt necesari doar trei paşi: 1. Te înscrii pe www.econsulat.ro, alegi serviciul consular dorit și completezi datele cerute. 2. După ce consulatul verifică și confirmă că cererea este completă, accepţi programarea făcută de consulat sau alegi o altă zi şi oră. 3. Vii la sediul consulatului, în ziua și ora pe care le-ai programat, pentru a depune cererea, fără o așteptare suplimentară. Pentru uşurinţă, pe pagina de Facebook a Ambasadei sunt videoclipuri explicative care arată, rapid şi simplu, cum să te înscrii şi să ceri aproape orice serviciu consular prin www.econsulat.ro. Videoclipurile explicative deja răspund la cele mai frecvente întrebări trimise de cetăţenii români. Cetăţenii români care se vor prezenta la sediile consulatelor fără programare vor putea solicita servicii consulare în măsura în care nu există programări în prealabil, dar aceștia se vor confrunta cu timpi de aşteptare (în comparaţie cu cei care vin la ora programată) şi chiar cu riscul de a nu avea documentele necesare pentru depunerea cererii. Programările pentru serviciile consulare sunt gratuite, iar ambasada lucrează direct cu cetăţeanul român. Cei care aleg să plătească intermediari pentru programarea de servicii consulare pentru un lucru pe care îl pot face singuri, de pe orice computer sau telefon cu internet, şi sunt nevoiţi să dea date personale şi copii după documente unor persoane necunoscute.